Statut Przedszkola Nr 23 w Gdańsku

 

Rozdziały

 1. Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne

2. Cele i zadania Przedszkola

 • Organy Przedszkola i ich kompetencje.
 • Organizacja Przedszkola.
 • Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 • Wychowankowie i ich rodzice.
 • Zasady finansowania Przedszkola.
 • Postanowienia końcowe.

Rozdział I

 

Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne

 1. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 23 Bursztynek, zwanego dalej Przedszkolem.
 1. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem:

PRZEDSZKOLE Nr 23

80-538 GDAŃSK- NOWY-PORTWolności 26.

Tel. /fax. 58- 346-49-49

NIP 583 21 27 009, REGON 190574334

 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Gdańsk, z siedzibą:

Urząd Miejski w Gdańsku,

Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdańsk.

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o :

1) Ustawie- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. (Dz.  U. z 2017r. poz. 59 z póz. zm.).

2) rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

3) Organie Prowadzącym- należy przez to rozumieć organ wskazany w § 3 Statut;

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola;

5) nauczycielu- należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu;

6) pracowniku obsług- należy przez to rozumieć pracownika Przedszkola , niebędącego nauczycielem;

7) dziecku- należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola

8) Statucie- należy przez to rozumieć niniejszy Statut;

9) Radzie Pedagogiczne – należy przez to rozumieć organ Przedszkola, o którym      mowa w art. 69 Ustawy;

10) Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć organ Przedszkola, o którym mowa w art. 83 Ustawy;

11) Podstawie programowej- należy przez to rozumieć podstawę programową z   Roz. MEN z dnia 14.02.2017 r.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Przedszkola

 • 2
 1. Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej,
  z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 • 3
 1. Do głównych zadań Przedszkola należy w szczególności:
 • organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dzieci;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków zabawy, nauki i odpoczynku;
 • organizowanie warunków rozwoju i edukacji dzieciom niepełnosprawnym
  i rozwijającym się w sposób nieharmonijny, zapewnianie oddziaływań pobudzających ich rozwój psychoruchowy i społeczny;
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie indywidualnych
  możliwości psychofizycznych, udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
  i religijnej;
 • wykorzystywanie i tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumienia emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
 • organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych prowadzących do poznawania przez dzieci wartości i norm społecznych;
 • tworzenie warunków do aktywnego poznawania i doświadczania rzeczywistości społecznej, przyrodniczo-technicznej oraz kulturowej;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań językiem obcym
  i poznawaniu innych kultur;
 • współdziałanie z rodzicami i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizacji działań umożliwiających rozwój dzieci.
 • 4

Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w rocznych  planach pracy Przedszkola,  w planach pracy nauczycieli, a także w wybranych programach wychowania przedszkolnego oraz programach własnych nauczycieli.

 • 5
 1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców
  w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole, w szczególności:
 • monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
 • prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
  i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
 • planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
  do możliwości psychoruchowych dzieci; planuje zadania dla dzieci uzdolnionych
 • stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
 • uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
 • opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
 • informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
 • wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
 • prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
 • 6
 1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych przepisami prawa.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne rozpoznane w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela lub specjalistę obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy przedszkolnej.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i współprace z innymi specjalistami.
 1. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola może zorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
 1. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut z możliwością dostosowania czasu ich prowadzenia do potrzeb i wieku dziecka.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 1. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustaloną organizacją.
 1. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych
  i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
 1. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
 • 7
 1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:
 • dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP
 • zatrudnia kadrę lub współpracuje z instytucją, w której kadra posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
 • dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
 • posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.

2. Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie jego rodziny obejmuje działania uwzględniające rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie przyczyn środowiskowych ograniczających jego funkcjonowanie.

3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.

4. Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

5. Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych
w opinii lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

6. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć specjalistycznych w poszczególnych grupach:

 • z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.

 

 

 • 8
 1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 1. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 1. Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
 • z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut dwa razy w tygodniu
 • z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut dwa razy w tygodniu
 1. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
 1. Zajęcia religii odbywają się w czasie lub po realizacji podstawy programowej.

 

 • 9
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
  w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy
  i nauki.
 1. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.

 

 1. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej , nie cierpiącej zwłoki, ale tylko wtedy, gdy powierzy dzieci pod opiekę innej osoby zatrudnionej w przedszkolu i upoważni ją słownie do sprawowania opieki, na czas opuszczenia wychowanków.
 1. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
  z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
 2. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów, szatni, sali gimnastycznej oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
 1. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.

 

 • 10
 1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 1. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
 2. w czasie zajęć poza terenem przedszkola( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela tak, aby  na każdą osobę dorosłą nie więcej niż 15 dzieci.
 3. W przypadku wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, woźna, pomoc nauczyciela, pracownik przedszkole, rodzice w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci
 4. Każda wycieczka musi być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola;

6. W wycieczkach biorą udział dzieci, których rodzice ( opiekunowie) wyrazili zgodę na piśmie, nie mogą zaś brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

7. Za przebieg wycieczki odpowiada kierownik wycieczki;

8. Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść, wycieczek spacerów, oraz pobytu dzieci  w ogrodzie przedszkolnym.

9. Nie organizuje się wycieczek, spacerów oraz zajęć na świeżym powietrzu         z wychowankami podczas niekorzystnych według nauczyciela warunków atmosferycznych , wichury, burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz przy temperaturze poniżej -5 C.

 

 • 11

Przedszkole opracowało system działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach edukacyjnych zamieszczonych w dokumencie „System bezpieczeństwa w przedszkolu” i wdrażania bezpiecznych zachowań.

 • 12
 1. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
 1. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
 1. Nauczyciel – wychowawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi podczas pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem.
 • 13
 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
 1. Przedszkole dba o prawidłowe żywienie, o czystość i higienę, promuje zdrowy styl życia, podejmuje akcje prozdrowotne, zapewnianie  bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce

 

 • 14
 1. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 1. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola pod kontrolą lekarza po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
 1. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostały określone w pisemnym porozumieniu stron.

 

 • 15

Przedszkole umożliwia zawarcie ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.

 

 • 16
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 2. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

3. Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie deklaracji o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola; pisemne                           upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz  nr i serie dowodu osobistego osoby wskazanej przez                       rodziców;

4. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważniona  tylko za okazaniem dowodu osobistego;

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich                     upoważnioną.

6. Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.

7. Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.

8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz. 17:00, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola.

 

 • 17
 1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
 • zebrania ogólne – raz w roku szkolnym
 • zebrania oddziałowe – dwa razy w roku szkolnym
 • zajęcia otwarte i uczestniczące – dwa razy w roku szkolnym
 • uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże, festyny integrujące społeczność przedszkolną – trzy razy w roku
 • konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem – według potrzeb
 • konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami – według potrzeb
 • prezentowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i czasopism edukacyjnych
 • ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów- według potrzeb.
 1. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.

 

Rozdział III

 

Organy Przedszkola i ich kompetencje

 

 • 18
 1. Organami Przedszkola są:
 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 1. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
 • kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
 • zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy i stowarzyszeń wzbogacających formy opieki i wychowania Przedszkola;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
 • analizuje wyniki badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wykorzystuje je w doskonaleniu jakości pracy Przedszkola.
 • przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, podnosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną i rodzicami.

 

 • 19
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom Przedszkola;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pracowników.

2.W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola.

 

 • 20
 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
 • W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 • W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
 • Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 • Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 • Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 • Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
 • Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane  do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu.
 • Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez nią regulamin rady.

 

 • 21

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez dyrektora oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych;
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 

 • 22
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian.
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 • 23
 1. W Przedszkolu działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 1. W skład Rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rady rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady rodziców i Rad oddziałowych.

 

 • 24
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 1. Do kompetencji Rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania lub kształcenia Przedszkola, w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych wyników pracy;
 • opiniowanie projektu planu finansowego Przedszkola.
 1. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 1. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 1. Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.

 

 • 25

1.Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:

 • Rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej
  w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
 • przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju
  i edukacji dzieci;
 • przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
 • przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.

 

 • 26

1.W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:

 • Rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;
 • jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Rozdział IV

 

Organizacja Przedszkola

 • 27

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci      w zbliżonym wieku.

2.Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

3.Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.

4.Zmiana może dotyczyć:

 • zmniejszenia liczby oddziałów;
 • łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
 • skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.

5.W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:

 • dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci
  w oddziale jest zgodna z przepisami prawa;
 • dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.

6.Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.

7.Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.

 

 • 28

1.Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:

 • jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
 • dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.

 

 • 29

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.

 

 • 30

1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.

2.Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

 • Zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
 • Potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
 • Oczekiwania rodziców;

3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 • 31
 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-13.00.
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowania, opieki i nauczania
  w Przedszkolu trwa 60 minut.
 1. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

 

 • 32
 1. Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
 1. Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną
  i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
 1. Dopuszczone do użytku programy stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 1. Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.

 

 • 33
 1. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz terapeutyczno-rewalidacyjne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane w:
 • dzienniku zajęć poszczególnych oddziałów;
 • dzienniku zajęć specjalisty.

 

 • 34
 1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora.
 1. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu Przedszkole.
 1. Organ prowadzący Przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 1. Arkusz organizacji Przedszkola określa, w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii;
 • czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje
  o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 35
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
 1. Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli .
 1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach Od 06:00 do 17:00
 1. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

5.Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie, która jest wiążąca dla obu stron .

 

 • 36

1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.

2.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę zajęć.

3. Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.

4.Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala organ prowadzący.

5. Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz korzystanie przez dziecko z posiłków.

 

 • 37

Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 • 38
 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

 

 • 39
 1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 1. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
 1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych
  w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki;
 • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;
 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
 • planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci;
 • monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
 • współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania
  i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
 • informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
 • udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
  i nauce;
 • dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
 • analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;
 • aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.

 

 • 40
 1. Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
  i kształcenia dzieci.
 1. Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
 1. W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony
  i nieokreślony, w szczególności:
 • zespół do spraw promocji i współpracy z instytucjami
 • zespół do spraw współpracy do spraw ewaluacji
 • zespół do spraw współpracy do spraw opieki i wychowania

 4. Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.

 

 • 41
 1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się
  o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
 • Do zadań woźnej oddziałowej ( pomocy nauczyciela) należy w szczególności:
 1. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających ( np. w sytuacji prowadzenia przez nauczyciela zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie czynności pozostałych dzieci).
 2. Opieka w czasie wycieczek, spacerów i pobytu w ogrodzie.
 3. Rozdawanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków.
 4. Pomoc w czynnościach higienicznych
 5. Zabezpieczenie przed dziećmi chemicznych środków myjących, sprzętu elektrycznego.
 6. Zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek, uszkodzeń sprzętu, zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci i własnego.
 7. Dbanie o kulturę obcowania z dziećmi, rodzicami wychowanków, pozostałymi pracownikami przedszkola zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi
 • Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.

 

 

 

Rozdział VI

Wychowankowie i ich rodzice

 • 42
 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
 1. Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 1. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

 • 43
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 1. Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku
  o którym mowa w pkt 1.
 1. Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
 1. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 1. O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

 

 • 44
 1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych oraz, jeżeli zaistnieje    potrzeba, dodatkowo kryteriów określonych przez organ prowadzący.
 1. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1)        wielodzietność rodziny kandydata,

2)        niepełnosprawność kandydata,

3)        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymaganych kryteriów składa się do dyrektora Przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola, wykaz dokumentów, które należy załączyć oraz terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola.
 5. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 6. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady pedagogicznej.
 7. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez dyrektora.
 8. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala
  i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.
 10. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do Przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
 12. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 14. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do Przedszkola, jeśli Przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Procedurę postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.
 15. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 16. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 17. Szczegółową organizację przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący.
 18. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej miasta.

 

 • 45
 1. Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania
  i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
 • życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • akceptacji takim jakie jest;
 • popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
 • wypoczynku i relaksacji;
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
 • swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami
  i zainteresowaniami;
 • wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
 1. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
 • poszanowania odrębności każdego kolegi;
 • przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
 • szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
 • przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
 • przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
 • nieoddalania się od grupy.

 

 • 46
 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
 • niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
 • nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
 • zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc;
 • przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia
  w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
 1. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 • 47
 1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 1. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
 • zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
 • bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
 • informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka;
 • współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności;
 • wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
 • otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe;
 • konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
 • dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych;
 • natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi;
 • występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
 1. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
 • współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
 • włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;
 • zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki;
 • przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;
 • dbanie o higienę osobistą dziecka;
 • aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 

 

Rozdział VII

 

Zasady finansowania Przedszkola

 

 • 48
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 1. Działalność Przedszkola jest finansowana z:
 • dotacji z budżetu gminy Gdańsk;
 • opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.

 

 • 49

Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.

 

 • 50
 1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola w Przedszkolu terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
 1. Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są karne odsetki ustawowe.

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 • 51

 

1.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi.

2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3.Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.

4. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 • 52

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

 

 • 53

1.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
 • udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym przez Dyrektora Przedszkola;
 • udostępnienie statutu Przedszkola w Biuletynie Informacji Publicznej.

2 .Statut uchwalony został na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2017r. uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie  przyjęcia Statutu Przedszkola Nr 23 w Gdańsku  i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.

 

 

Statut przedszkola opracowano, według następujących przepisów :

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, zm. z 2016 r. poz.1954, poz.1985, poz.2169, z 2017 r. poz.60),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ……. (Dz.U. z 2017 r. poz.356),
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. )
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r.,poz.1591),
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz.1635),
 7. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69, z późn.zm.),
 8. Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
  i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz.1516, z późn.zm),
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz.1616),
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz.1646, z późn.zm.),
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz.1658),
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz.1611 ),
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
  i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
  i szkołach ….
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz.1575 ),
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz.610 ),