SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 23 I WDRAŻANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

Podstawa prawna:
• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów    Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z 1991r Nr 120 poz. 526)
• Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach       ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 )

 • 1.
  Przedszkole nr 23 sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 • 2.

Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku przedszkola jak i poza przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 • 3.
  Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 • 4.
  Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie, życie dzieci, a w przypadku ich świadomego narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
 • 5.
  Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno  pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa
  również odpowiada nauczyciel.
 • 6.
  Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i BHP .
 • 7.
  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 i odbierane do godziny 17.00. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

 • 8.

Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice                            są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z  przedszkola.

 • 9.

Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • 10.

Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie deklaracji o osobach upoważnionych                 do odbioru dziecka z przedszkola; pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz  nr i serie dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 • 11.

Dziecko może być odebrane przez osobę upoważniona  tylko za okazaniem dowodu osobistego.

 • 12.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.

 • 13.
  Osoba pełniąca dyżur na holu, a w przypadku jej braku nauczyciel opiekujący się dzieckiem, powinni nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.

 • 14.

Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic lub osoba upoważniona dotarli na miejsce pobytu grupy.

 • 15.
  Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko w szatni i przekazują osobie pełniącej dyżur w holu lub bezpośrednio pod opiekę obecnego nauczyciela.§16.
  Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.

 • 17.

Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, nie cierpiącej zwłoki, ale tylko wtedy, gdy powierzy dzieci pod opiekę innej osoby zatrudnionej w przedszkolu                    i upoważni ją słownie do sprawowania opieki, na czas opuszczenia wychowanków.

 • 18.

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

 • 19.

Nauczyciel, który w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich dzieci do momentu, aż przyjdą nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę w innych grupach w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.

 • 20.

W przypadku nieobecności któregoś nauczyciela, dzieci z danej grupy są proporcjonalnie rozdzielane do innych działających  grup. Przebywają tam rano                       i popołudniu gdy nie ma nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zastępstwo.

 • 21.
  Drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte, a rodzice posługują się domofonem. Drzwi główne mogą być otwarte tylko w przypadku, gdy na holu jest osoba dyżurująca lub dzieci przebywają na podwórku.
 • 22.
  Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia opiekuna.  Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 • 23.
  Podczas zajęć i zabaw dowolnych zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 • 24.
  Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

 • 25.

Nauczyciel odpowiada za stan sprzętu i zabawek, którym bawią się dzieci. Popsute zabawki  i sprzęt oddaje do naprawy lub do spisania i likwidacji.

 • 26.
  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie i tworzy „Kodeks przedszkolny”. Systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem motywacyjnym obowiązującym w danej grupie.

 • 27.
  Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 • 28.

Sala gimnastyczna jest miejscem spożywania posiłków przez grupę 4 i służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych, rytmicznych, zabaw ruchowych i różnego rodzaju imprez przedszkolnych.

Przebywanie dzieci  w sali gimnastycznej i korzystanie z jej  urządzeń dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.

 • 29.

Wszystkie urządzenia w sali gimnastycznej oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • 30.

Przed zajęciami w sali gimnastycznej nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić           z dziećmi rozmowę przypominającą o bezpiecznym korzystaniu z dostępnego  sprzętu i urządzeń oraz zawrzeć umowy dotyczące bezpieczeństwa.

 • 31.
  Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w sali gimnastycznej zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami, a w przypadku stwierdzenia usterki, usunąć taki sprzęt z sali.
 • 32.

Każda grupa korzystająca z sali gimnastycznej zobowiązana jest pozostawić ład               i porządek po zakończonych zajęciach.

 • 33.

Plac zabaw i taras przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 7 lat. W wyjątkowych wypadkach mogą z niego korzystać młodsze dzieci zapisane do przedszkola lub starsze posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • 34.
  Codziennie rano pracownik (ogrodnik, konserwator) ma obowiązek sprawdzić, czy taras oraz urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia miejsca i sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.
 • 35.
  Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu ubrania ich i wyjścia do ogrodu przedszkolnego czy na spacer, wycieczkę itp., w szatni przebywa cały czas razem z dziećmi. Idzie po swoje osobiste rzeczy dopiero, gdy przekażą  grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika.

 • 36.
  Dzieci wychodzą na spacer, wycieczkę, taras, do ogrodu przedszkolnego i wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych  parami nauczyciel powinien każdorazowo dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 • 37.
  Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego lub na taras zobowiązany jest sprawdzić furtkę przedszkolną - czy jest dokładnie zamknięta.

 • 38.

Na początku każdego roku przedszkolnego nauczyciel jest zobowiązany przed wychodzeniem do ogrodu przedszkolnego  przeprowadzić z dziećmi rozmowę  dotyczącą zasad bezpiecznych zabaw na placu i na tarasie, zawrzeć umowy dotyczące bezpieczeństwa. Później musi wielokrotnie w ciągu roku przypominać o bezpiecznym korzystaniu z dostępnego  sprzętu i urządzeń.

 • 39.

Wszystkie urządzenia, sprzęt oraz zabawki w ogrodzie mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • 40.
  Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą wchodzić na statek po zjeżdżalni; podchodzić blisko huśtawek na łańcuchach, gdy są one używane i bujać inne dzieci; kręcić karuzeli z zewnętrznej strony oraz stawać na karuzeli; wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne.

W czasie zabaw na śniegu na górkę dzieci muszą zawsze wchodzić po schodach.

 • 41.

Na plac zabaw i taras  może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt odpowiadają nauczyciele.

 • 42.

Z rowerów i hulajnogi dzieci mogą korzystać tylko na ścieżce rowerowej. Muszą się poruszać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem jazdy. Na głowę dzieci jeżdżące rowerach muszą zakładać kaski.

 • 43.
  Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń, sprzętu i zabawek z których korzystają dzieci w ogrodzie każdorazowo po wyjściu                         na podwórko, a w przypadku stwierdzenia usterki, usunąć taki sprzęt i zabawki,  zgłosić dyrektorowi i / lub opuścić plac zabaw.
 • 44.

W czasie pobytu dzieci w ogrodzie lub na tarasie nauczyciele powinni być                           w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w różnych miejscach ogrodu i w miejscach potencjalnie największych zagrożeń. Jeden nauczyciel powinien obserwować furtkę i plac w okolicy tarasu.

 • 45.

Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw i na tarasie bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.

 • 46.
  Podczas zabaw na podwórku dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu ogrodu przedszkolnego. Podczas zabaw na tarasie dzieciom również nie wolno samowolnie nigdzie się oddalać.

 • 47.

Podczas pobytu jakiejkolwiek grupy przedszkolnej wraz z nauczycielem w ogrodzie lub tarasie, na jego terenie nie mogą przebywać inne osoby (nie będące pracownikiem przedszkola). W takim czasie, po odebraniu dziecka rodzic  powinien niezwłocznie opuścić przedszkolny plac zabaw.

 • 48.

Podczas pobytu jakiejkolwiek grupy dzieci wraz z nauczycielem na placu zabaw lub tarasie, osoba wchodząca na teren ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest każdorazowo dokładnie zamknąć furtkę.

 • 49.

Zabrania się niszczenia urządzeń zabawowych, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni.

 • 50.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola oraz przywiązywania ich do płotu przy ścieżce oraz wejściu do przedszkola.

 • 51.

Na terenie całego przedszkola i placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

 • 52.

W szatni, w łazience oraz na korytarzach dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony wszystkich  pracowników przedszkola; woźne oddziałowe zobowiązane są do szczególnej obserwacji tych pomieszczeń.

 • 53.
  Osoby dyżurująca na holu monitoruje ruch dzieci i dorosłych w szatni i zabezpiecza, aby dzieci wchodziły do swojej sali, a dorośli po pożegnaniu z dziećmi opuścili teren przedszkola, jeżeli nie kontaktują się z nauczycielkami.
 • 54.
  Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, furtki w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

 • 55.
  Dzieci do przedszkola nie mogą przynosić prawdziwych, działających telefonów komórkowych.
 • 56.
  Dzieci mogą przynosić z domu swoje zabawki po uzgodnieniu z nauczycielem. Muszą to być zabawki bezpieczne i odpowiedniej wielkości (nie za małe i nie zbyt duże).  Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

 • 57.
  Rodzice powinien wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi lub przemyca do przedszkola. W przypadku, gdy jest to przedmiot niebezpieczne, należy zabrać go dziecku.

 • 58.
  Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu podejmują rodzice i oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki z tym związane.

 • 59.
  Szczegóły zasad organizacji i bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek reguluje odrębny regulamin.
 • 60
  Szczegóły postępowania w przypadku wypadku lub choroby dziecka określa procedura medyczna i postępowania powypadkowego.
 • 61.
  Rada Rodziców organizuje i pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków dla chętnych rodziców.