PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 23 W GDAŃSKU

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  • DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 452 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1260 ze z,),

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( t.j. Dz. U. z 20017 r. poz. 1553 ze zm. ),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach ( Dz U. z 2003r. Nr 6 , poz. 69 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm.)

ZASADY:

1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

2. Organizatorem spacerów i wycieczek jest nauczyciel grupy przedszkolnej lub nauczyciele pracujący z daną grupą.

3. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.

a) w czasie zajęć poza terenem przedszkola( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela tak, aby na każdą osobę dorosłą nie więcej niż 15 dzieci.

b) W przypadku wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, woźna, pomoc nauczyciela, pracownik przedszkole, rodzice w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci

4. Każda wycieczka musi być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem przedszkola;

5. Organizacja i program powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

6. W wycieczkach biorą udział dzieci, których rodzice ( opiekunowie) wyrazili zgodę na piśmie, nie mogą zaś brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

7. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności wychowanków, wymaganych podczas spacerów i wycieczek (imprez).

8. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno­-turystycznego.

9. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na udział dzieci:

- w spacerach - może to być zgoda udzielona jednorazowo na rok szkolny, w formie karty zbiorowej /podpisy rodziców/

- wyjeździe /indywidualne zgody rodziców/.

10. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

11. Osobami współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są pracownicy niepedagogiczni biorący udział w spacerach lub wycieczkach.

12. W wycieczkach mogą brać udział chętni rodzice, którzy przyjmują rolę opiekunów, co nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

13. Opieka nad dziećmi na spacerach i wycieczkach ma charakter ciągły.

14. Do podstawowych czynności organizatora i opiekunów należy:

- sprawowanie opieki nad wychowankami;

- współdziałanie w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

- nadzór nad przestrzeganiem przez wychowanków zasad zachowania się ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

15. Nie organizuje się wycieczek, spacerów oraz zajęć na świeżym powietrzu z wychowankami podczas niekorzystnych według nauczyciela warunków atmosferycznych , wichury, burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz przy temperaturze poniżej -5 C.

16. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

17. Opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywają pozostali uczestnicy wycieczki.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI:

I.

Wycieczka na terenie najbliższej okolicy:

- wymagana jest karta wycieczki /wg wzoru/ z akceptacją programu przez Dyrektora,

- wymagany jest zapis liczby uczestników i podpisy opiekunów

- nie wymagane jest omówienie programu z rodzicami lub opiekunami dzieci

- nauczyciel uwzględnia sugestie rodziców dotyczące stanu zdrowia dzieci

- dzieci, które nie mogą uczestniczyć w wycieczce, pozostają pod opieką nauczyciela z grupy zbliżonej wiekowo, która pozostaje na terenie placówki.

II.

1. Wycieczka dłuższa /wyjazd poza miasto/ powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami).

2. Nauczyciel - organizator wycieczki powinien poinformować rodziców na zebraniu lub w ramach spotkań indywidualnych /pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z warunkami wycieczki/ o:

- celu wycieczki,

- programie wycieczki,

- trasie i terminach postojów,

- harmonogramie wycieczki,

- organizacji transportu,

- sposobem dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki, imprezy;

3. Nauczyciel - organizator wycieczki powinien /wpis w dzienniku/:

- ustalić sposób zachowania się wychowanków podczas wycieczki

- zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa

4. Nauczyciel - organizator wycieczki odpowiada za:

- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

- nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

- podsumowanie, ocenę i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.

5. Do podstawowych obowiązków nauczyciela - organizatora należy opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor:

- karta wycieczki ze szczegółowym harmonogramem

- pisemne zgody rodziców

6. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce i przekazana po roku szkolnym Dyrektorowi.

III.

Zgodę na wyjazdy, tzw. „zielone przedszkola" wydaje Dyrektor przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.